Om biokol

Biokol är inte bara biokol. Det är hållbar jord, kolsänka, rent vatten och grönskande urbana miljöer. Välkommen till biokolets fantastiska värld!

Introduktion till biokol →
Biokolets definition

1. Biokolets definition

Biokol är förkolnat växtmaterial med syfte att skapa en kolsänka eller minska användningen av fossila bränslen. Biokol ska låsa ned grundämnet kolunder lång tid och under tiden kan vi dra nytta av dess egenskaper i en rad olika applikationer. Biokol kan användas som jordförbättringsmedel i växtbäddar, till biokolfilter och biokolbetong och mycket mer. Tyvärr uppfyller inte allt som kallas biokol definitionen. Vi har analyser på allt biokol vi säljer.

Producera biokol

2. Producera biokol

Biokol produceras genom processen pyrolys; upphettning i syrefattig miljö. Pyrolysprocessen kan behöva startenergi men förkolningen drivs sedan av att pyrolysgaserna förbränns. Biomassa som tillförs pyrolysprocessen ger både biokol och ett överskott av pyrolysgas, som i sin tur kan användas till värme, el eller bränsle. Teknik för att producera biokol finns i alla storlekar från kakburkar till inomhuskaminen till stora industrier. Teknikens process har stor inverkan på vilket biokol man får ut.

Användning & säkerhet

3. Användning & säkerhet

Tack vare biokolets egenskaper som t.ex. kolhalt, porositet, absorption och stabilitet kan biokol användas i en mängd olika applikationer. Jordförbättring och kolsänka är två huvudsakliga användningsområden, men visste du att biokol även används i byggmaterial, batterier och mat? Även vid låga temperaturer kan biokol självantända och därför släcker många producenter biokolet med vatten. Torrt och/eller finfördelat biokol kan damma så vid hantering bör man använda andningsmask.

Klimat & kolsänka

4. Klimat & kolsänka

Biokolets kolstruktur är stabil, vilket innebär att grundämnet kol hindras från att bli koldioxid och alltså utgöra en kolsänka. Hur länge biokolet är en kolsänka beror på den ursprungliga biomassan, hur det producerats och hur det används. Det går därför inte att sätta en bestämd tid men vi vet att med rätt förutsättningar kan biokol utgöra kolsänka i tusentals år. Som köpare av biokol är det viktigt att klargöra om biokolet säljs med eller utan kolsänka.

Världen runt med biokol

Användning och produktion av biokol utvecklas och växer över hela världen. Det spännande är att utvecklingen ser olika ut i olika länder.

International Biochar Initiative

International Biochar Initiative (IBI) är en global branschorganisation som sprider information om forskning och projekt över hela världen.

Norden

I Norden växer biokolteknik som ett alternativ till vedpannor för uppvärmning och biokolet används i urbana växtbäddar.

Kenya och Botswana

I Kenya och Botswana ligger fokus på småskalig teknik för att ersätta vedförbränning i hushållens matlagning. Biokolet används i odlingar och ger stor positiv effekt i torrt och varmt klimat.

Kina

I Kina finns stora industrier som producerar biokol för att ersätta konstgödsel.

Australien

Australien ligger långt fram i utvecklingen av robust teknik och användning av biokol inom lantbruket.

Biokol i Sverige

I Sverige finns ett antal viktiga initiativ som bidragit till den globala biokolbranschens utveckling.

Stockholm Biochar Project

Stockholm Biochar Project är en av världens första storskaliga satsningar för att producera biokol från stadens trädgårdsris till stadens växtbäddar, och därmed skapa en storskalig urban kolsänka.

}

Klimatklivet

Tack vare Klimatklivet, ett statligt stöd med syfte att minska utsläpp, vågar företag satsa på innovativ teknik vilket genererar fler svenska biokolproducenter.

}

Rest till Bäst

Inom det Vinnovafinansierade projektet Rest till Bäst löser man just nu frågan hur vi bäst tillvaratar samhällets restprodukter (såsom park- och trädgårdsavfall, alger, slam och tång) för att skapa biokol och kolsänkor. För oss på Biokolprodukter handlar inte biokol om det enskilda företagets framgång, utan hur vi tillsammans kan skapa en bransch som föder en hållbarare värld.

Kontakta oss om biokol!

Varmt välkommen att ringa eller maila oss.

Kontakta oss →
© 2023 Alla rättigheter förbehållna
Biokolprodukter Global AB