P1220713

Regnbäddssubstrat och Öppet förstärkningslager BlueGreenGray

BlueGreenGray (BGG) system är utvecklade för urbana miljöer där blå, gröna och grå funktioner samverkar på samma plats och i samma volym. Sådana system kan hantera trafikbelastning, dagvattenflöden, föroreningar och kan samtidigt ge vegetation generöst med plats under markytan. Systemet byggs upp av BGG regnbäddssubstrat och BGG öppet förstärkningslager. Båda blandningar innehåller biokol för att skapa goda förutsättningar för planterade träd och perenner samt för att möjliggöra filtrering av dagvatten. Produkterna kan också beställas var för sig efter er platsspecifika utformning. 

Innehåll i RegnbäddssubstratMakadam, biokol (ca 17 volym%), stenmjöl och grönkompost.
Innehåll i Öppet förstärkningslagerMakadam och biokol (ca 15 volym%).
TillvalBiokolets kolsänka med certifikat på kvantifierad mängd inbunden CO2-ekvivalenter i er beställning, se Klimatpositiv anläggning.
Se ocksåHandbok om dagvattenlösningar med BGG bluegreengrey.edges.se.

↓ Produktblad BGG Regnbäddssubstrat och Öppet förstärkningslager
Artikelnummer
Tillgång till fraktion beror på region.
1BGGRegn-17080867-24 (Södra Sverige) 
1BGGRegn-17080867-26 (Stockholm) 
1BGGÖF-1585-3263
1BGGÖF-1585-3290

Mattias Gustafsson
Vice VD & försäljning
mattias@biokolprodukter.se
073-76 51 448

Jonatan Malmberg
Utveckling & försäljning
jonatan@biokolprodukter.se
070-78 28 770